วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

เมื่อกล่าวถึงคำว่า "เทคโนโลยี" โดยทั่วไปมักคำนึงถึงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่แปลกใหม่ ทันสมัย สลับซับซ้อนไปด้วยเครื่องยนต์กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ราคาค่อนข้างสูง ทำให้เข้าใจว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้ แต่แท้จริงแล้ว คำว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอาขบวนการ วิธีการ และแนวคิดใหม่ๆ มาใช้ประยุกต์ใช้อย่างมีระบบ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ข้าพเจ้าได้ความรู้ดังนี้
1. ได้รู้จักการสร้างปล็อคของตัวเอง
2. เข้าใจการใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเดิม
3. ได้เรียนรู้จักการระบบคอมพิวเตอร์
4. ได้รู้จักวิธีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
5. ได้รู้จักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้าน
6. ได้รู้ถึงประวัติของอินเตอร์เน็ตว่ามีความเป็นมาอย่างไร
7. ได้รู้หลักวิธีการ Search ในเว็บไซด์ต่างๆ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ (อังกฤษ: English language) เป็นภาษาตระกูลเจอร์เมนิกตะวันตก มีต้นตระกูลมาจากอังกฤษ เป็นภาษาที่มีคนพูดเป็นภาษาแรกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 (พ.ศ. 2545: 402 ล้านคน) ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลาง (lingua franca) เนื่องจากอิทธิพลทางทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ การเมือง และวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อผู้คนในหลากหลายอาชีพ ซึ่งบางอาชีพต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษมาช่วยประสานงาน ทำให้งานทุกอย่างนั้นง่ายราบรื่นและสำเร็จลงไปได้ด้วยดี
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ข้าพเจ้าได้ความรู้ดังนี้
1. ได้เรียนรู้จักการใช้ไวยากรณ์
2. ได้ฝึก พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

3. รู้จักคำศัพท์
4. รู้จักวิธีส่งงานทาง E - mail
5. รู้หลักการเขียนบรรณานุกรมทั้งไทย และอังกฤษ
6. รู้จักวิธีเขียนแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
7. รู้จักความหมายของศัพท์ต่างๆที่สำคัญ

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

ทักษะทางภาษาไทยมีอยู่ ๔ อย่าง คือ การฟัง การพูด การเขียน การอ่าน ทักษะที่สำคัญที่สุดและใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวัน คือ ทักษะการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่เกิดขึ้นก่อนทักษะอื่น ๆ เพราะทักษะการฟัง เป็นทักษะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเราจะใช้มาตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งถึงตาย โดยไม่ต้องมีการฝึกฝน เมื่อเป็นเช่นนี้ มักเป็นที่เข้าใจกันว่า ทุกคนมีความสามารถในการฟัง โดยไม่จำเป็นต้องฝึกฝน พัฒนาความสามารถในการฟัง แต่ทักษะการฟังก็เหมือนกับทักษะการพูด การเขียน และการอ่าน คือต้องมีการฝึกฝนพัฒนาอยู่เสมอจึงจะมีความสามารถในการใช้ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ข้าพเจ้าได้ความรู้หลายอย่างดังนี้
1. รู้หลักการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
2. รู้จักการเขียนคำต่างๆในภาษาไทยที่ถูกต้อง
3. รู้จักการสรุปเนื้อหา
4. รู้จักการอ่านจับใจความสำคัญ
5. รู้จักแยกแยะเนื้อหาและรู้ถึงความหมายของบทความนั้นๆ

เพื่อนๆลองดูซิว่ารูปแนวตั้งหรือแนวนอนกันแน่ !!!

มุมการศึกษา

http://www.eduzones.com/ การศึกษา เกร็ดความรู้ บทความ ทุนการศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย
http://www.heritage.thaigov.net/ หอมรดกไทย
http://www.obec.go.th/new/ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.skooolthai.net/ สคูลไทยแลนด์
http://www.school.net.th/ คลังความรู้บนเว็บไซต์ [Digital Library] รวมสาระการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน
http://www.dlf.ac.th/dltv/index.php บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
http://www.thaicyberu.go.th/ ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
http://www.guruonline.in.th/ พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
http://www.tsi-thailand.org/Financeforyouth_2/courseoutline.html e-learning หลักสูตร "เงินทองของมีค่า" เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเรื่องความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
http://www.teenpath.net/ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
http://www.gpf.or.th/ กองทุนบำเหน็ดบำนาญราชการ(กบข.)

ชิงร้อยชิงล้าน